KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ DLF INVEST SP. Z O.O.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest DLF INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Bałtowie 7, 27-423 Bałtów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398341, NIP: 6612366557, REGON: 260558350.
  2. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem koniecznym do uczestnictwa w imprezach, promocjach, uroczystościach itp. organizowanych przez DLF INVEST Sp. z o.o.
  3. Państwa dane osobowe uzyskane przy zgłoszeniu są wykorzystywane w celach:
   • ewidencyjnych z uwagi na konieczność wykonania łączącej nas umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO), przez okres niezbędny do jej wykonania i zabezpieczenia roszczeń mogących z jej wykonania powstać;
   • reklamowych i marketingowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) do czasu cofnięcia zgody,
  4. Państwa dane mogą być przekazywane wyłącznie:
   • podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, które uczestniczą w wykonaniu wiążącej nas z Państwem „umowy” tj. naszym agentom pośredniczącym w zawarciu i wykonaniu umowy, podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne, podwykonawcom, podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową.
   • Innym administratorom danych przetwarzających dane we własnym imieniu tj.: podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską, podmiotom nabywającym wierzytelności.
  5. Informujemy, że nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy ( EOG).
  6. Informujemy, że przy przetwarzaniu danych osobowych nie korzystamy z profilowania jak również innego sposobu zautomatyzowanego przetwarzania danych.
  7. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania.
  8. Niezależnie od praw wymienionych powyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Wnioski w tej sprawie należy kierować na adres email sekretariat@dlfinvest.pl.Po przyjęciu wniosku jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
  9. Informujemy, że mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, ze przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
  10. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania przez Państwa danych osobowych prosimy o kontakt adres email: sekretariat@dlfinvest.pl